ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สนามไฟฟ้าสถิต

พิมพ์

ชื่อผู้เรียบเรียง นางวารุณี  กรุดพันธ์
จำนวนหน้า 223   หน้า
วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ 28  เมษายน  2549
พิมพ์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตนนทบุรี
7/1  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี   11000
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านใช้ศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตในการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม เทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีโทรคมนาคม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้อีกด้วย

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์สนามไฟฟ้าสถิต ได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น  6 บท  ประกอบด้วย     บทนำ     การวิเคราะห์เวกเตอร์     กฎของคูลอมป์และความเข้มสนามไฟฟ้า    ความหนาแน่นเส้นแรงไฟฟ้า  กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์   พลังงานและศักดาไฟฟ้า    ตัวนำ  ไดอิเล็กตริก  และความจุไฟฟ้า  ซึ่งเนื้อหาในแต่ละบทได้อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด   พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:36 น. )